ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Καταστατικό του Σωματείου με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ”

Άρθρο 1ο

Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ”, με έδρα τo Νεοχώρι Δ. Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας και κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο ως εξής:

Άρθρο 2ο

Σκοπός

Σκοπός του σωματείου είναι:

 1. η δραστηριοποίηση της νεολαίας σε θέματα ανάδειξης και διαφύλαξης των πολιτιστικών και ιστορικών παραδόσεων του Νεοχωρίου Δ. Λίμνης Πλαστήρα,
 2. η ενημέρωση, η διατύπωση προτάσεων και προώθηση λύσεων αναφορικά με τοπικά ζητήματα,
 3. η ανάπτυξη δεσμών φιλίας, η καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλοβοήθειας, συνεργασίας και συλλογικής ευθύνης μεταξύ των μελών του,
 4. η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων του Νεοχωρίου,
 5. η δημιουργία πολιτιστικής, πνευματικής και αθλητικής κίνησης στο Νεοχώρι,
 6. η ενίσχυση της διατήρησης, καλλιέργειας, διάδοσης και συνέχισης των γνήσιων αξιών του λαϊκού πολιτισμού στο Νεοχώρι,
 7. η επαγγελματική και μορφωτική ενημέρωση καθώς και η συμπαράσταση προς τους νέους της περιοχής και γενικά η κινητοποίηση όλων των προοδευτικών στοιχείων για μορφωτική και πολιτιστική άνοδο των κατοίκων της περιοχής,
 8. η αποκατάσταση και σύσφιξη των πνευματικών και ψυχικών δεσμών των μελών που ζουν μακριά από την έδρα του Συλλόγου με τους μόνιμους κατοίκους του χωρίου,
 9. η προώθηση των προβλημάτων του τόπου από μελή του Συλλόγου που ζουν σε άλλες περιοχές,
 10. η καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας, ισότητας, δημοκρατίας και δημοκρατικών πολιτιστικών παραδόσεων του λαού μας,
 11. Η διατήρηση, διάδοση αλλά και δημιουργική αξιοποίηση και προβολή του ιστορικού, πολιτιστικού, λαογραφικού, φυσικού και περιβαλλοντικού πλούτου,
 12. η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και εκδηλώσεων μορφωτικού, εκπολιτιστικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, η έκδοση δελτίων και περιοδικών και
 13. Η συνεργασία με άλλους πολιτιστικούς φορείς και τις αρχές του τόπου, στα πλαίσια των σκοπών του συλλόγου.

Άρθρο 3ο

Την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών του ο Σύλλογος επιδιώκει,

 1. με την οργανωμένη συμμετοχή όλων των νέων του ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ και των καταγόμενων από το ΝΕΟΧΩΡΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ σε διαλέξεις, προβολές, ελεύθερες συζητήσεις, εκδρομές, χορούς και γενικά σε μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις,
 2. με την ανταλλαγή ωφέλιμων βιβλίων και ενημερωτικών εντύπων και τη δημιουργία αξιόλογης βιβλιοθήκης,
 3. με την πρόσκληση επισήμων και γενικά ανθρώπων των γραμμάτων, για διαλέξεις και συζητήσεις μορφωτικού επιπέδου,
 4. με την συνεργασία με άλλους συλλόγους της ίδιας ή άλλης περιοχής με τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς και την ανταλλαγή επιστημονικών, τεχνικών, πληροφοριών και γνώσεων εν γένει,
 5. με την συνεργασία των τοπικών αρχών για την επίλυση των ζωτικών προβλημάτων, που απασχολούν, το χωριό ΝΕΟΧΩΡΙ και τα μέλη,
 6. με την έκδοση επιστημονικών εργασιών, βιβλίων, δίσκων περιοδικών, ενημερωτικών, φυλλαδίων, τη διατήρηση και συνέχιση των λαϊκών εθίμων και παραδόσεων του χωριού μας,
 7. με την υλοποίηση διαφόρων πολιτιστικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων της ελληνικής πολιτείας ή ευρωπαϊκής ένωσης,
 8. με την συνεργασία με ελληνικούς ή διεθνείς φορείς (κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, οργανισμούς), με σκοπό την προστασία, μελέτη και διατήρηση του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 4ο

Μέλη

 1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν νέες και νέοι* Νεοχωρίτες που κατοικούν σε όλη την ελληνική επικράτεια και οπουδήποτε στο εξωτερικό και προτίθενται να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου. Ικανοί για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους θεωρούνται όσες και όσοι συγκεντρώνουν τουλάχιστον μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Είναι ή υπήξαν κατα το παρελθόν δημότες του Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  • Έχουν γεννηθεί εντός των διοικητικών ορίων του Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  • Κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  • Έχουν ακίνητη περιουσία εντός των διοικητικών ορίων του Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
  • Έλκουν την καταγωγή τους από το Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, έχοντας γονέα ή συγγενή μέχρι και τρίτου βαθμού Νεοχωρίτη υπό την έννοια ότι εμπίπτει στις περιπτώσεις α΄ έως δ΄.

  * Νέοι για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το τεσαρακοστό (40ο).

 2. Μπορούν να εγγραφούν και φίλοι του σωματείου κυρίως άτομα που παρακολουθούν και συμμετέχουν στις δραστηριότητές του και δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν ως μέλη.
 3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσσονται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Δ.Σ., Νεοχωρίτες ή μη Νεοχωρίτες, που έχουν συμβάλει στην Νεοχωρίτικη παράδοση, στην προαγωγή του πολιτισμού, στα γράμματα, στις τέχνες, στις επιστήμες και γενικά στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου. Η απόφαση της Γ.Σ. για την απονομή της ιδιότητας του επιτίμου μέλους πρέπει να ληφθεί με την παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου τούτων.

Άρθρο 5ο

Εγγραφή Μελών

 1. Τα μέλη εγγράφονται με απλή αίτησή τους και μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, που διαπιστώνει την ύπαρξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται από το καταστατικό αυτό.
 2. Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση.
 3. Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Άρθρο 6ο

Διαδικασία εγγραφής

 1. Τα μέλη εγγράφονται με αίτησή τους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού. Στην αίτηση δηλώνεται υπεύθυνα ότι συντρέχουν οι καταστατικές προϋποθέσεις και ότι το υποψήφιο μέλος γνωρίζει τις διατάξεις του καταστατικού, τις οποίες και ανεπιφύλακτα αποδέχεται.
 2. Προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους αποτελει η καταβολή της εισφοράς εγγραφής ύψους 5 (πέντε) ευρώ και η προσκόμιση της σχετικής απόδειξης.
 3. Η συνδρομή των προϋποθέσεων εγγραφής ελέγχεται από το Δ.Σ. υποχρεωτικά κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης. Οι προϋποθέσεις πρέπει να προκύπτουν από το Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή από ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή από οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ή έντυπο Δημόσιας Αρχής. Ως ημερομηνία εγγραφής θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως και όχι αυτή της εγκρίσεως. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των προϋποθέσεων εγγραφής μέλους, αποφασίζει η Γ.Σ, κατόπιν προσφυγής του Δ.Σ., με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 7ο

Αποχώρηση μελών

 1. Τα μέλη του σωματείου μπορούν να αποχωρήσουν οικειοθελώς με έγγραφη δήλωσή τους. Η αποχώρηση ισχύει από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στη γραμματεία του Συλλόγου. Απαραίτητα οι αποχωρούντες καταβάλουν τις μέχρι την αποχώρησή τους καθυστερούμενες τακτικές συνδρομές τους.
 2. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

Άρθρο 8ο

Έκπτωση Μελών

 1. Μέλος που υπερβαίνει το ηλικιακό όριο που τίθεται στο παρόν καταστατικό χάνει αυτόματα την ιδιότητα του μέλους.
 2. Επίσης εκπίπτει μέλος εάν καθυστερήσει δύο και πλέον τακτικές συνδρομές και αφού κληθεί να τις καταβάλει, αρνηθεί ή αδιαφορήσει.

Άρθρο 9ο

Ποινές – Διαγραφη Μελών

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. κατά μέλους επιβάλλονται για παράβαση του νόμου ή του καταστατικού κατά σειρά οι εξής ποινές:
  • Σύσταση από τον Πρόεδρο,
  • Σύσταση από το Δ.Σ.,
  • Καταχώρηση σύστασης στο πρακτικό του Δ.Σ.,
  • αναφορά στη Γ.Σ. και
  • σε βαριές περιπτώσεις πρόταση του Δ.Σ. για προσωρινή ή οριστική διαγραφή του.
 2. Η Γ.Σ. μπορεί να λάβει απόφαση διαγραφής μέλους με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και μετα από πρόταση του Δ.Σ. στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Εάν με οποιοδήποτε μέσο επιδιώκει να παρασύρει μέλη του Σωματείου σε ενέργειες αντίθετες προς τις αρχές και τους εν γένει σκοπούς του.
  • Εάν προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες χρησιμοποιώντας το όνομα του Συλλόγου ή ιδιοποιείται τα διακριτικά του.
  • Αν ενεργεί αποδεδειγμένα ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου.
  • Εάν έχει καταδικαστεί για ατιμωτικά αδικήματα.
  • Εάν δείχνει διαγωγή ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια, τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο

 1. Μέλη που διεγράφησαν ή αποχώρησαν δε δικαιούνται να ζητήσουν πίσω συνδρομή που έχουν καταβάλλει.
 2. Μέλος που διαγράφεται κατά τη διαδικασία του προηγούμενου Άρθρου χωρίς την παρουσία του στην Γ.Σ. μπορεί να προσφύγει στην πρώτη μετά τη διαγραφή του Γενική Συνέλευση και να ζητήσει την ακύρωση της διαγραφής. Η απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 11ο

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

 1. Να καταβάλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, τακτική ή έκτακτη, όπως αυτή ορίζεται με το παρόν καταστατικό ή με απόφαση του Δ.Σ. Η συνδρομή των μελών ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί δε να αυξομειώνεται με μόνο περιορισμό ότι δεν μπορεί να επιβληθεί αναδρομική αύξηση συνδρομών.
 2. Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στις προσκλήσεις του Δ.Σ και της Γ.Σ. και να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες εργασίας που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου.
 3. Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες τις προσπάθειες για την υλοποίηση των σκοπών του.

Άρθρο 12ο

Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της ημερησίας διάταξης και ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
 2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταθέσει την αίτηση εγγραφής τους τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη Γ.Σ..
 3. Να ζητούν τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Να υποβάλλουν παρατηρήσεις- προτάσεις -αιτήματα προς το Δ.Σ. για λύση ή ικανοποίηση αυτών.

Άρθρο 13ο

Όργανα του Συλλόγου

Όργανα του Συλλόγου είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 14ο

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυριότερο όργανο του Συλλόγου και έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.
Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 1. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Δ.Σ.
 2. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του Δ.Σ.
 3. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.
 4. Αποφασίζει για την ανακήρυξη επίτιμων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 5. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών, όπου απαιτείται απόφασή της, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού.
 6. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.

Άρθρο 15ο

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

 1. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. τακτικά μεν μία φορά το χρόνο, κατά το μήνα Αύγουστο, έκτακτα όταν κρίνει το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά.
 2. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση στις παραπάνω περιπτώσεις, η άρνησή του δε ή η ολιγωρία του για τριάντα και πλέον ημέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.
 3. Τα μέλη του Σωματείου καλούνται είτε με έγγραφες ονομαστικές προσκλήσεις, είτε με δημοσίευση σε τοπική μηνιαία εφημερίδα, είτε με ανακοίνωση σε σχετική ιστοσελίδα και κατά την κρίση του Δ.Σ. κάθε φορά, τουλάχιστον δεκα ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση πρέπει να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης της Συνέλευσης.
 4. Στις τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και αν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 16ο

Απαρτία

 1. Η Γ.Σ τακτική και έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται σε αυτή το ένα δεύτερο (½ ) συν ένα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Τα μη ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του σωματείου δεν υπολογίζονται για την απαρτία της Γ.Σ. και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της, εκτός εάν προηγουμένως καταβάλλουν όλες τις οφειλόμενες συνδρομές τους, οπότε συμμετέχουν κανονικά.
 2. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από πέντε(5) ημέρες κατόπιν προσκλήσεως και η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και αν
  παρευρίσκονται σ’ αυτήν.
 3. Η Γ.Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών της, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των άρθρων τέσσερα (4), εννιά (09),τριάντα δύο (32) και τριάντα τέσσερα (34) του παρόντος καταστατικού όπου προβλέπεται ειδική πλειοψηφία.

Άρθρο 17ο

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση

Στη Γ.Σ. δικαίωμα ψήφου έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται αυτά που έχουν τακτοποιήσει όλες τις τακτικές και έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις τους. Δικαίωμα να λάβουν το λόγο έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου.

Άρθρο 18ο

Διαδικασία στην Τακτική Γενική Συνέλευση

1.Με τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη διαπίστωση της απαρτίας, ξεκινά η η τακτική γενική συνέλευση.
2.Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση των εργασιών της Γ.Σ., δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Ο Αντιπρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
3.Η ημερήσια διάταξη τίθεται από το Δ.Σ. και συμπληρώνεται από το προεδρείο της Γ.Σ. κατά την κρίση του. Προ της συζητήσεως η ημερήσια διάταξη τίθεται σε ψηφοφορία.

Άρθρο 19ο

Αρχαιρεσίες

1.Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται κάθε δύο χρόνια από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
2.Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις αρχαιρεσίες του σωματείου πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα μέλη και να υποβάλλουν σχετική έγγραφη αίτηση στο απερχόμενο Δ.Σ, μέχρι τρείς μέρες πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το
Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 20ο

Εκλογικό Σύστημα

1.Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου γίνεται με το σύστημα της απλής
αναλογικής και με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια αναγράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά.
2.Οι ψηφοφόροι συμπληρώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας δίπλα από το όνομα των υποψηφίων από 1 έως 3 σταυρούς προτίμησης για τους υποψηφίους του Δ.Σ. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.
3.Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, οι εκλεγέντες
επιλέγονται κατά σειρά σταυρών προτίμησης και αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.
4.Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων, ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρεί στα πρακτικά της Γ.Σ. τα αποτελέσματα των εκλογών, κλείνει τα πρακτικά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τον ίδιο, τα παραδίδει στον πρώτο πλειοψηφήσαντα σύμβουλο για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Δ.Σ. όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.
5.Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των επιτυχόντων μελών για το Δ.Σ. και μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου εντός δυο (2) ημερών από τις αρχαιρεσιές.

Άρθρο 21ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Σύλλογο διοικεί πενταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. με θητεία δύο ετών, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει είτε με την εκλογή νέου Δ.Σ. είτε με την παύση του με απόλυτη πλειοψηφία της Γ.Σ., σε περίπτωση που το Δ.Σ. ενεργεί πράξεις αντίθετες προς το σκοπό του σωματείου.
Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου δεν μπορούν να είναι μέλη στο Δ.Σ άλλων συλλόγων με συναφείς σκοπούς που αφορούν το Νεοχώρι.

Άρθρο 22ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1.Το Δ.Σ του Συλλόγου απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το
Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος.
2.Η εκλογή των παραπάνω μελών του Δ.Σ. ισχύει για ολόκληρη την θητεία του οργάνου. Το Δ.Σ. ωστόσο μπορεί με απόλυτη πλειοψηφία να αποφασίζει για την ανάθεση αξιώματος σε άλλο μέλος κατά τη διάρκεια της θητείας του οργάνου.
3.Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του Δ.Σ., τη θέση του
καταλαμβάνει επιλαχόν μέλος .
4.Εάν υπάρχει έλλειψη αιρετών μελών για την συγκρότηση της Διοίκησης του
Σωματείου, ή τα συμφέροντα τους συγκρούονται με αυτά του Σωματείου
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 69 του Α.Κ. και διορίζεται
προσωρινή Διοίκηση. Αυτή την ορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με πρόταση της
εποπτικής αρχής.

Άρθρο 23ο

1.Το εκλεγέν Δ.Σ., συνέρχεται μέσα σε δύο ημέρες από την εκλογή του και με μυστική ψηφοφορία συγκροτείται σε σώμα. Μετά τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. γίνεται παράδοση της Διοίκησης από το παλιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.
2.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε τέσσερις μήνες και έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή ζητηθεί εγγράφως από δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.
3.Το Δ.Σ. συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του. Διαφορετικά η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται και αρκεί να υπάρχει απαρτία των τριών μελών. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. δε συνεδριάζει νόμιμα εάν τα παρόντα μέλη είναι λιγότερα από τρία.

Άρθρο 24ο

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.Διοικεί το Σύλλογο και διαχειρίζεται την περιουσία του κατά τις διατάξεις του
νόμου και του παρόντος καταστατικού, συντάσσει κάθε χρόνο τον απολογισμό της διαχείρισής του και καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου χρόνου, το οποίο υποβάλλει για έγκριση μαζί με τον απολογισμό στη Γενική Συνέλευση.
2.Προβαίνει στην έγκριση των αιτήσεων για την εγγραφή των μελών στο Σύλλογο.
Ειδικά στην περίπτωση τακτικής γενικής συνέλευσης το Δ.Σ. οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την τακτική Γ.Σ και να αποφαίνεται για τις αιτήσεις εγγραφής που υποβλήθηκαν.
3.Συγκαλεί τα μέλη του σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και θέτει την ημερήσια διάταξη.
4.Εγγράφει τα μέλη πάντοτε μέσα στα καταστατικά πλαίσια.
5.Αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους.
6. Συστήνει διάφορες επιτροπές μεταξύ των μελών του ή των μελών του Συλλόγου, στις οποίες μπορεί να αναθέσει ορισμένες υπηρεσίες με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.
7. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται προς εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου .

Άρθρο 25ο

Αρμοδιότητες Προέδρου

1.Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ., φροντίζει για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους είτε με οργανώσεις και φορείς είτε με πρόσωπα.
2.Συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα.
3.Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και διευθύνει τις
συζητήσεις.
4.Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης αρχής .

Άρθρο 26ο

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει σε όλες του τις
αρμοδιότητες.

Άρθρο 27ο

Αρμοδιότητες Γραμματέα

1.Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και τηρεί το βιβλίο μητρώου των μελών του Συλλόγου.
2.Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου εμποδίου τον αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 28ο

Αρμοδιότητες Ταμία

1.Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά, διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης και αναλαμβάνει τις καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου.
2.Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του, το Δ.Σ. εκλέγει προσωρινό αντικαταστάτη, στον οποίο, αν κριθεί σκόπιμο, παραδίδονται τα βιβλία.
3.Καθήκοντα Ταμία δε μπορούν να εκτελούν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

Άρθρο 29ο

Καταθέσεις – Αναλήψεις – Πληρωμές

1.Τα πάσης φύσεως έσοδα και οι εν γένει εισπράξεις του σωματείου κατατίθενται σε λογαριασμό καταστήματος ελληνικής Τράπεζας, ο δε Ταμίας θα μπορεί να κατέχει στο ταμείο του, μέχρι του ποσού που θα καθορίζει κάθε φορά το Δ.Σ.
2. Ανάληψη από τις καταθέσεις του Συλλόγου γίνεται από τον Ταμία και τον Πρόεδρο, από κοινού ή χωριστά, μετά από απόφαση του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει ειδικά το ποσό που θα αναληφθεί και εκδίδει προς τούτο έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
3.Οι πληρωμές του Σωματείου γίνονται από τον ταμία βάσει εντολής υπογεγραμμένης από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα, η οποία έχει εκδοθεί με
απόφαση του Δ.Σ.
4.Για τις αναλήψεις από Τράπεζες ή για την είσπραξη άλλων πόρων που περιέρχονται στο σωματείο κατά το Άρθρο 30 του παρόντος, αρμόδιοι εκτός του Ταμία είναι και ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας, με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
5. Ο Ταμίας υποβάλλει στο Δ.Σ., όποτε του ζητηθεί από τον Πρόεδρο, κατάσταση εισπράξεων και πληρωμών, στο τέλος δε κάθε χρόνου συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης του Σωματείου, ο οποίος αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. υποβάλλεται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.
6. Την 31η Δεκεμβρίου τα λογιστικά βιβλία του ταμία κλείνουν με σχετική πράξη που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.

Άρθρο 30ο

Τα έσοδα του Συλλόγου

Οικονομικοί Πόροι του Συλλόγου είναι:
1.Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές των μελών.
Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής των μελών
καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. Η Γ. Σ. δικαιούται με απόφαση της να αυξομειώνει το ποσό της ετήσιας συνδρομής.
Σημ. : Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν υποχρέωση εισφοράς
2. Εισφορές από κρατικές, Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχορηγήσεις, καθώς και κάθε άλλη εισφορά που προέρχεται από νόμιμη πηγή.
3. Έσοδα από χοροεσπερίδες, λαχειοφόρους αγορές, εισιτήρια εκδηλώσεων,
εκδρομών, έσοδα από την έκδοση εντύπων κ.λ.π.
4. Χορηγίες.
5. Οι τυχόν δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες προς το Σωματείο που γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ. και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γ.Σ.
6. α. Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 999 ευρώ.
β. Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1000 έως 1999 ευρώ.
γ. Μεγάλοι ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 2000 ευρώ.
δ. Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ’ εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του συλλόγου.
ε. Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 31ο

Βιβλία του Συλλόγου

Ο Σύλλογος τηρεί βιβλία:
α)Μητρώου μελών,
β)Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων,
γ)Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου,
δ)αποδείξεων εισπράξεων
ε) εσόδων και εξόδων και
στ)κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρο 32ο

Τροποποίηση Καταστατικού

Ι. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να αποφασίσει για την τροποποίηση του
καταστατικού με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών της Γενικής
Συνέλευσης και την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών .
ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 33ο

Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να
ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.
ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της εγκρίσεώς τους από τη Γ.Σ.

Άρθρο 34ο

Διάλυση Σωματείου

Ι. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με την παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.
ΙΙ. Την διάλυση του Σωματείου εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από
πρόταση του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του καταστατικού.

Άρθρο 35ο

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ
των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.
Ενδεικτικά μπορεί να δωριθεί στο Δ.Δ. Νεοχωρίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα ή σε άλλο Σύλλογο με παρεμφερείς σκοπούς και πάντα προς όφελος των Νεοχωριτών

Άρθρο 36ο

Σφραγίδα-Σήμα

Ι. Ο Σύλλογος έχει δική του σφραγίδα που φέρνει κυκλικά τις λέξεις “Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου” με κεφαλαία γράμματα και στη μέση έχει σχηματική απεικόνιση του δέντρου στο μαλόκεδρο
ΙΙ. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 37ο

Γενικές Διατάξεις

Ι. Ο Σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις Σωματείων ή ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι.
ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον εκτελούνται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 38ο

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα οχτώ (38) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου στο Νεοχώρι Δ. Λίμνης Πλαστήρα και υπογράφεται ακολούθως:

Νεοχώρι 06.09.2011 – ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 Καραντώνης Γεώργιος-Αλέξιος Κων/νος
2 Αντωνίου Λαμπρινή Βασίλειος
3 Ζαχίλα Αφροδίτη Δημήτριος
4 Αντωνίου Θωμάς Βασίλειος
5 Γώγουλου Αγορίτσα Γεώργιος
6 Καρικόπουλος Ευθύμιος Ευάγγελος
7 Καρακώστας Σωτήριος Χρήστος
8 Καραντώνη Ειρήνη-Ευαγγελία Κων/νος
9 Λαζαρίδη Ελένη Φώτιος
10 Αντωνίου Φώτης Σεραφείμ
11 Ζαχίλας Χρήστος Δημήτριος
12 Αντωνίου Κων/νος Μάρκος
13 Μαρράς Γεώργιος Σωτήριος
14 Κουτρουμάνος Δημήτριος Σπυρίδωνας
15 Καλογεράς Λεωνίδας Δημήτριος
16 Παπαντώνης Βασίλειος Δημήτριος
17 Αβράμπου Ζωή Νικόλαος
18 Καραντώνη Μαρίνα Νικόλαος
19 Παπαντώνης Παναγιώτης Δημήτριος
20 Κασιούρας Γρηγόρης Γεώργιος

Leave a Reply